ประกาศจากตงฮั้ว

“ประกาศจากบริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) “

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1_2561

1.หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1_2561

2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

3. รายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของการรออกและเสนอขายหุ้นกู้

4. ประวัติกรรมการอิสระที่เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและวิธีปฎิบัติในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

9. ใบประจำต่อ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

11. แผนที่ สโมสรทหารบก วิภาวดี

 

Contact Details

บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
877-881 ถ.เจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100.

โทร:02237-3620 02233-5652 022369171
แฟ็กซ์: 022385286

Email: thaizhonghua@gmail.com

LATEST POSTS

中泰两机构签署航空运动合作协议

2018年10月10日上午,泰国曼谷,泰国皇家航空运动协会会长威拉育•迪雅萨林空军大校与中国航空运动协会特派代表邹伟杰先生共同了签署两国航空运动合作发展协议。
- Advertisement -