ประกาศจากตงฮั้ว

“ประกาศจากบริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) “

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1_2561

1.หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1_2561

2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

3. รายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของการรออกและเสนอขายหุ้นกู้

4. ประวัติกรรมการอิสระที่เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและวิธีปฎิบัติในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

9. ใบประจำต่อ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

11. แผนที่ สโมสรทหารบก วิภาวดี

 

Contact Details

บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
877-881 ถ.เจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100.

โทร:02237-3620 02233-5652 022369171
แฟ็กซ์: 022385286

Email: thaizhonghua@gmail.com

LATEST POSTS

泰米商否认涨价称:特价活动结束后价格正常回调

泰米商就袋装米涨价回应称,只是特价活动结束后的价格正常回调,否认涨价一说。但从各大商场和超商标示价格看,袋装米平价涨价20-25铢,约合每公斤涨价4-5铢。
- Advertisement -