ประกาศจากตงฮั้ว

“ประกาศจากบริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) “

 เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

1 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

2 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

3 ข้อมูลและประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2561

4 คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

5 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

6 ข้อมูลของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทน

7 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก

8 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข

9 ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข

10 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค

11แผนที่ สโมสรทหารบก วิภาวดี

12 งบการเงินประจำปี 2560

 

Contact Details

บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
877-881 ถ.เจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100.

โทร:02237-3620 02233-5652 022369171
แฟ็กซ์: 022385286

Email: thaizhonghua@gmail.com

LATEST POSTS

泰国政府启动白虾价格干预行动计划,目标1万吨

为了阻止虾价持续下跌和保障虾农经济利益免受更大损失,政府决定启动行政价格干预计划,目标是收购10000吨,每户最多限额6吨,时间为60天。
- Advertisement -