“ประกาศจากบริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) “

1.56-1 ประจำปี 2566 (NEW)

2.แบบ ก (NEW)

3.แบบ ข (NEW)

4.แบบ ค (NEW)

5.หนังสือเชิญประชุมTH2567 (NEW)

———————————————-

1หนังสือแจ้งกำหนดการใช้สิทธิTH-W3(T) (NEW)

2 Notification Concerning the Sixth Exercise of TH-W3 Warrants (NEW)

3 แบบแสดงความจำนงใช้สิทธิ TH-W3 (T) (NEW)

4 Subscription Form for Warrant-3 Exercise of TH-W3 (NEW)

5 Parti_SubscriptionForm (NEW)

6.เอกสารที่ใช้ประกอบในการขอแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญ (NEW)

——————————————-

  1. หนังสือแจ้งกำหนดการใช้สิทธิTH-W3(T)
  2. Notification Concerning the Sixth Exercise of TH-W3 Warrants
  3. แบบแสดงความจำนงใช้สิทธิ TH-W3 (T)
  4. Subscription Form for Warrant-3 Exercise of TH-W3
  5. Parti_SubscriptionForm
  6. เอกสารที่ใช้ประกอบในการขอแปลงสภาพใบสำคัญ

——————————————-

Parti_SubscriptionForm

เอกสารที่ใช้ประกอบในการขอแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

แบบแสดงความจำนงใช้สิทธิ TH-W3 (E) ห้า

แบบแสดงความจำนงใช้สิทธิ TH-W3 (T)ห้า

หนังสือแจ้งกำหนดการใช้สิทธิTH-W3(E)

หนังสือแจ้งกำหนดการใช้สิทธิTH-W3 (T) ครั้งที่ 5


หนังสือเชิญประชุม64

Binder1

———————–

ตอบคำถามผู้ถือหุ้น62

 แจ้งแนวทางปฎิบัติตนผู้เข้าประชุม

แจ้งมาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสําหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญประจําปี 2563(TH)

แจ้งมาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสําหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญประจําปี 2563(EN)

1.ปกหน้า-หนังสือเชิญประชุม

2.P.1-7 หนังสือเชิญประชุม AGM

3.P.8-43 สิ่งที่ส่งมาด้วย

4.P.44-49 บันทึก

5.ปกหลัง-หนังสือเชิญประชุม

———————————————————–

แบบแสดงความจำนงใช้สิทธิ TH-W2

———————————————————–

แจ้งมติประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562

1.แจ้งมติประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 TH

1.แจ้งมติประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 EN

——————————————

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิ TH-W2

1.หนังสือแจ้งกำหนดการใช้สิทธิ TH-W2(T)(แก้ไข)
1.หนังสือแจ้งกำหนดการใช้สิทธิ์ TH-W2(E)

2.แบบแสดงความจำนงใช้สิทธิ TH-W2 (T)_เพิ่ม
2.แบบแสดงความจำนงใช้สิทธิ TH-W2 (E)_เพิ่ม

3.เอกสารที่ใช้ในการขอแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

4.แผนที่ บมจ.ตงฮั้ว โฮลดิ้ง

Contact Details

บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
877-881 ถ.เจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100.

โทร:02237-3620 02233-5652 022369171
แฟ็กซ์: 022385286

Email: thaizhonghua@gmail.com